องค์การบริหารส่วนตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
คำร้องทั่วไป คำร้องแจ้งเหตุรับเรื่องราวร้องเรียนทั่วไป คำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการที่ดิน ยื่นชำระภาษีท้องถิ่น แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ด.ส.5) แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.9) คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน คำร้องทะเบียนพาณิชย์ คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (1 คำขอ:1 เว็บไซต์) คำขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 แบบคำขอรับใบอนุญาตสะสมอาหาร (อภ.1) แบบคำร้องขอใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ สอ.1) คำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.2) คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ สอ.6) คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน (แบบ ต.1) คำร้องขอใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย (แบบ ข.1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.6) คำขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร แบบคำร้องขอใช้น้ำประปารายใหม่ แบบคำขอแจ้งซ่อม/ยกเลิกการใช้น้ำประปา